Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Komunikaty Komisji Socjalnej

Komunikat Komisji Socjalnej

Rzeszów, 28.02.2013r.

 

Komunikat  nr 1/2013 – ZFŚS

      Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych informuje pracowników Politechniki Rzeszowskiej, że w Planie wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2013 rok, cz. V, pomoc finansowo – rzeczowa, zapomogi, wprowadzono nowy punkt nr 4 następującej treści:

 

4. Wyprawka dla dzieci od 1 roku do lat 16 (obejmuje wszystkie dzieci, które w bieżącym roku ukończyły 1 rok aż do ukończenia w 2013 roku 16 lat) w związku  ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno – zimowym , wypłacana jednorazowo, umotywowana na wniosek rodzica.

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika zgodnie z tabelą nr 3

 

TABELA nr 3

 wysokości udzielanej pomocy finansowej  w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno - zimowym dla dzieci od 1 do 16 lat

 

Przedział
dochodowy
Średni dochód na osobę w rodzinie za rok ubiegły Wysokość uzyskanej dopłaty z ZFŚS
1. nie przekroczył kwoty 1.200,00 zł. 500,00 zł.
2. mieścił się w granicach 1.200,00 zł do 1.800,00 zł.      400,00 zł.
3. mieścił się w granicach 1.800,00 zł do 3.000,00 zł. 300,00 zł.
4. mieścił się w granicach 3.000,00 zł do 5.000,00 zł. 200,00 zł.
5. powyżej 5.000,00 zł. 100,00 zł.

 

Do dochodów zalicza się w szczególności dochody (przychody minus koszty uzyskania i składki ZUS – społeczne i zdrowotne) z tytułu pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytury lub renty – dane z PIT-ów za rok ubiegły dla wszystkich członków rodziny. Do obliczania średniego dochodu rodziny można doliczyć niepracujące zarobkowo dzieci w wieku do 24 lat włącznie.

 

W związku z powyższym prosimy pracowników, którzy chcą otrzymać w.w. pomoc finansową o złożenie wniosku o przyznanie zapomogi bezzwrotnej z tytułu wyprawki dla dzieci w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2013 roku w bud. L-27, pokój 1A
 

 

 

Rzeszów, 18.05.2012 roku.

 

 

Komunikat nr 1/2012 – ZFŚS


Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych informuje pracowników Politechniki Rzeszowskiej, że w Planie wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 roku,
cz. V, pomoc finansowo – rzeczowa, zapomogi, wprowadzono nowy punkt nr 4 następującej treści:

4.  Wyprawka dla dzieci do 1 klasy szkoły podstawowej w kwocie: 300,00 zł wypłacana jednorazowo, umotywowana na wniosek rodzica.

* dla pracowników przy dochodach powyżej 5.000,00 zł na 1 członka rodziny w 2011 roku ten rodzaj pomocy nie będzie wypłacany.

W związku z powyższym prosimy pracowników, którzy chcą otrzymać w/w pomoc finansową o złożenie wniosku o przyznanie zapomogi bezzwrotnej w miesiącach lipiec,
sierpień, wrzesień 2012 roku w bud. „L-27”, pokój 1A..


 

 

 

Komunikat nr 1/2010 z 7.06.2010

 Wycieczki i pielgrzymki krajowe i zagraniczne

Na dofinansowanie wycieczek i pielgrzymek krajowych i zagranicznych (plan wycieczek) przeznaczono kwotę 280.000,00 zł. Z dofinansowania do wycieczek może korzystać każdy pracownik, emeryt i rencista wraz z rodziną – współmałżonek, dzieci (do lat 24, wspólnie zamieszkujących, nie pracujących). Wysokość odpłatności ulgowej za udział w wycieczce ustalana będzie każdorazowo przy opracowywaniu preliminarzy wydatków, zależnie od programu, miejsca i czasu trwania wycieczki:

  •  przy wycieczkach krajowych i zagranicznych dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie wynosiło do 75% kosztów ogólnych wycieczki, nie więcej niż do 110,00 zł. dziennie na osobę.

Ustala się ulgową odpłatność dla każdej z osób uprawnionych do 11 osobodni rocznie na wycieczki – po przekroczeniu limitu 11 osobodni pracownik może skorzystać z wycieczki za pełną odpłatnością w miarę wolnych miejsc.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się kandydata oraz uiszczenie obowiązującej opłaty w terminie podanym na ogłoszeniu. Rezygnację z wycieczki należy zgłosić co najmniej 14 dni przed planowanym jej terminem, a w przypadku niedotrzymania tego terminu uczestnik musi się liczyć ze stratą wniesionej opłaty. Pracownikowi, emerytowi lub renciście – uczestnikowi wycieczki organizowanej przez Politechnikę Rzeszowską umożliwia się wykupienie za pełną odpłatnością uczestnictwa w tej wycieczce dla osoby bliskiej w miarę wolnych miejsc. O organizowanych wycieczkach, terminie, wysokości opłat, sposobie zapisów itp. informuje Sekcja ds. Socjalnych i Bytowych w formie ogłoszeń na tablicach informacyjnych i stronie internetowej PRz. Kierownik wycieczki i kierowca jest zwolniony z odpłatności przy wycieczkach organizowanych bezpośrednio przez Sekcję ds. Socjalnych i Bytowych PRz, natomiast przy wycieczkach organizowanych przez Biura Turystyczne – tylko kierownik.
 

Od uczestników wycieczek zostanie odprowadzony podatek w wysokości 18% od dofinansowania z ZFŚS, który będzie potrącony z wynagrodzenia miesięcznego pracownika PRz, od pracownika OKL 18% płatny gotówką przy zapisie, a od emeryta lub rencisty 10% płatny gotówką przy zapisie.

 

 

 

 Informacja z 20.05.2010


Informujemy, że każde świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielone w 2010 roku dla pracownika – pieniężne czy też rzeczowe powyżej łącznej kwoty: 380,00 zł będzie podlegało opodatkowaniu i potrącane z wynagrodzenia.

Wyciąg z planu wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczonego na cele socjalne w 2010 roku dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej i Ośrodka Kształcenia Lotniczego.

 

 


Sekcja ds. Spraw Socjalnych i Bytowych Politechniki Rzeszowskiej al. Powstańców Warszawy 8, Budynek L-27, pokój 1A, 35-959 Rzeszów PL, tel.: (+48 17) 865 1329