Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Zarządzenia Rektora

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 4 / 2 0 1 4

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

z dnia 15 kwietnia 2014 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Rzeszowskiej
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.), w uzgodnieniu
z działającym w Uczelni związkami zawodowymi, zarządzam, co następuje:


§ 1
Wprowadza się do stosowania Regulaminu udzielania pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Rzeszowskiej stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.


§ 2
Traci moc Regulamin udzielania pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  w Politechnice Rzeszowskiej wprowadzony w życie zarządzeniem nr 23/2004 Rektora PRz
z dnia 14 grudnia 2004 r. z późn. zm.


§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor: prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 23/2004

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ IM. I. ŁUKASIEWICZA

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie: zasad udzielania pomocy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Politechnice Rzeszowskiej .

 

Na podstawie art. 49 ust. 2, w związku z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385
z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami) oraz w porozumieniu z KZ NSZZ „Solidarność”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, zarządzam:

 

§ 1

Wprowadzam do stosowania:

  • regulamin udzielania pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Politechnice Rzeszowskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc:

  • zarządzenie nr 2/96 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
    z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Politechnice Rzeszowskiej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2005 r.

 

Rektor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

Otrzymują:
Wszystkie jednostki
organizacyjne i związki
zawodowe

 


 

 

 


Sekcja ds. Spraw Socjalnych i Bytowych Politechniki Rzeszowskiej, ul. Akademicka 2, budynek "Arcus", pokój nr 5, 35-084 Rzeszów,
tel.: (17) 865 1329, (17) 743 2437, (17) 743 2438.